Thanks for helping seniors enjoy Ute Mountain Rodeo

Thanks for helping seniors enjoy Ute Mountain Rodeo